Печат на тази страница

Сдружение с нестопанска цел - СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА ЗДРАВЕ И АКТИВЕН ЖИВОТ СЛЕД АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРАНЕ”

  • размер на шрифта

Декларация 22 от Заключителния акт на Договора от Амсетрдам/ДЕО/ подписан 1997г. задължи Европейските институции да предприемат мерки за синхронизиране на законодателствата на държавите-членки по зачитане нуждите на хората с увреждания. В изпълнение на договора през 1998г. Европейската Комисия прие Кодекс на добрите практики за заетост на хората с увреждания, а през 2000г. Европейският Съвет прие Директива 2000/78/ЕО изключваща дискриминацията по признак увреждания, наред с другите възприети признаци. През декември 2007г. бе прогласена Хартата на основните права на Европейския Съюз въведена в действие от 1.12.2009г. с влизане в сила на Договора от Лисабон. От 2011г. Европейският Съюз стана страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, а от 2010г. е в сила „Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020г.: Подновен ангажимент за Европа без бариери”.

Водени от горните общочовешки принципи и етичните норми на Европейския хуманизъм, както и убеждението, че здравната превенция и отговорната социална политика могат реално да интегрират в обществото гражданите в неравностойно положение и да предотвратят  съществуващата дискриминация, ние създадохме този Алианс за взаимодействие и солидарност.

Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА ЗДРАВЕ И АКТИВЕН ЖИВОТ СЛЕД АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРАНЕ” наричано по-долу за краткост АЛИАНСА, е юридическо лице  регистрирано в съответствие с  разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност.

Юридическото лице с нестопанска цел осъществява дей-ността си под наименованието СДРУЖЕНИЕ  “НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА ЗДРАВЕ И АКТИВЕН ЖИВОТ СЛЕД АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРАНЕ”, което може да се изписва на английски език: THE ASSOCIATION „NATIONAL ASSOCIATION FOR INTEGRATION AND POLICIES FOR HEALTH AND ACTIVE LIFE AFTER AMPUTATION AND PROSTHETIC FITING”.

Седалището и адресът за кореспонденция на АЛИАНСА е: гр.София, кв.Лозенец, ул.”Цветна градина” 1-3.

Основни цели на АЛИАНСА са:

1. Разработване на стратегии и политики за пълна социална интеграция и перспективи за здравето на хора с увреждания вследствие на ампутации и след протезиране; Подпомагане за въвеждането и осъществяването на програми и политики на национално и регионално ниво;  Мониторинг и оценка на програмни стратегии и политики.

2. Европейски фондове и участие в програми-конкурси,търгове и проектни предложения; Подготовка и управление на проекти и програми за въвеждане на мерки за пълната автономност, социална и професионална интеграция след ампутация и протезиране,.

3. Научно и правно консултиране на проекти; Подготовка и провеждане на проучвания; Имплементиране на промоционални и превенционни програми; Стратегически маркетинг; Международни връзки; Комуникация и представителство пред институциите на Европейския съюз.
           
4. Медииране съвместна работа между неправителстваните организации, частния сектор и държавните и общински институции.

5. Адаптиране и директно прилагане на съвременни концепции и стандарти в областта на здравеопазването, протезирането, здравната политика и интеграция на хора с ампутирани крайници.                

6. Въвеждане на водещите европейски практики и инициране изработването и въвеждането на утвърден стандарт за ампутации, протезиране и рехабилитация на протезирани.

7. Антидискриминационно застъпничество, правно консултиране и правна защита на ампутирани и протезирани пред институции, съдебни инстанции, административни органи и трети лица.
                                                                    

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1. Разработване, внедряване и разпространяване на съвременни концепции.

2. Оказване помощ и информационно съдействие на заинтересованите страни и органи в процеса на здравната политика, рехабилитация и интеграция.

3. Разработване, участие при съвместно разработване и издаване на специализирани издания в областта на интеграцията и политиките за пълна автономия, социална и професионална интеграция след ампутация и протезиране.

4. Организиране на дейности, насочени към насърчаване и коорди-ниране усилията на неправителствени, правителствени и международни организации в сферата на здравеопазването, здравната политика и интеграция на хора след ампутация и протезиране.

5. Внедряване на модели за управление на специализирани лечебни заведения и рехабилитационни бази; Обучения.

6. Осъществяване представителство пред Международните структури.

7. Посредничество и медиация между ампутирани вследствие заболяване или злополука и компетентните здравни и социални институции.
     
8. Мониторинг,експертна работа,участие в дейността на консултативни органи,медийни кампании,оценки на ефективността на прилагането на антидискриминационното законодателство и развитието на
борбата и превенцията на дискриминацията.        

9. Укрепване на междуинституционалния диалог и създаване на партньорства.

10. Инициране на публичен дебат за защита правата на хората с увреждания-ампутирани и протезирани, за гарантиране на достъп до права и възможности и премахване на социално-икономическото неравенство..

11. Информирането на гражданите, включително и като граждани на Европа за техните права, защита от дискриминация, за възможностите им за равно третиране в сферата на здравеопазването,социалните дейности и за достъп до обществени места, специализирана информация и услуги.                              

12. Популяризирането на писаните правни норми и действащите разпоредби и принципи,  и разясняване задълженията на административните органи и длъжностни лица по осигуряване упражняването на признатите права на хората в неравностойно положение.


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Извършване на експертизи в областта на: регулацията на медицинските изделия, помощни средства, импланти и лекарствена политика;  Здравно осигуряване и здравен мениджмънт; Здравна политика; Икономика на здравеопазването; Финансов мениджмънт; Системи за осигуряване на качеството.                                                

2. Осъществяване на дейности (семинари,конференции,курсове и лекции) по проблемите на здравната политика, рехабилитация и интеграция след ампутация и протезиране.

3. Осъществява и всички други предвидени в закона дейности, които пряко или косвено са свързани с въпросите на дейността на неправителствените организации в областта на здравната интеграция и политики,здравеопазването и физическото здраве на нацията.

4. Посредничество при установяването на контакт  между международни и местни неправителствени организации, частния сектор и компетентните държавни институции и съответните общински органи.                                      

5. Посредничество  при решаване на дискусионни или спорни въпроси между засегнати страни възникнали в здравната област, интеграция и институционални и административни политики, включително чрез осигуряване процесуално представителство  пред  съда;

6. Проверява подадените сигнали за каквито и да е било форми на дискриминация и незаконни действия  против личността на граждани (или организации) в областта на социалната и здравна политика и политиките на  всеобхватно съдействие от страна на органи или служители на администрацията по реализиране  правата на хората с увреждания-за постигане на пълна автономия и интеграция в изпълнение стратегията на Българското правителство за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания. При потвърждение взема необходимите мерки сезирайки компетентните органи и информира обществеността чрез средствата за масова информация;


ФИНАНСИРАНЕ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

За осъществяване на целите и осигуряване на дейността си АЛИАНСА ще извършва позволената от ЗСНЦ стопанска дейност, като средства за финансиране ще се набират основно от :

1. Приходи от предоставени посреднически услуги и консултации;

2. Предоставени средства от държавата, международни и неправителствени организации;

3. Управление на собствено имущество;

4. Дарения;

5. Приходи от рекламноинформационна дейност, лекции, курсове за обучение и други приходи свързани с предмета на дейност;
    

ЧЛЕНСТВО

Членове на АЛИАНСА  могат да бъдат дееспособни физически лица, хора с увреждания и общественици, и юридически лица, които са съпричастни към проблемите на хората с увреждания и желаят да допри-несат за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕ  “НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА ЗДРАВЕ И АКТИВЕН ЖИВОТ СЛЕД АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРАНЕ” .

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Членството в АЛИАНСА  е доброволно.

Нови членове се приемат от Управителния съвет с мнозинство две трети от неговите членове.

Кандидатът подава писмена молба до председателя на Управителния съвет на АЛИАНСА , в която декларира, че е запознат и при-ема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите - юридически лица, представят с молбата преписи и от документите си за регистрация и от ре-шението на управителните си органи за членство в АЛИАНСА.  Членство може да бъде отказано, ако са налице факти и обстоятелства правещи несъвместимо членството на кандидата с целите на АЛИАНСА.

Председателят на Управителния съвет внася молбата за гласуване на следващото заседание на съвета.

Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете на АЛИАНСА  имат следните права:

1. Да участват в управлението на АЛИАНСА при спазване изискванията на закона за членовете на Управителните органи на сдружения действащи като рганизации за дейност в обществена полза, вписани в регистъра на Министерство на правосъдието.

2. Да бъдат информирани за нейната дейност.

3. Да ползват имуществото на АЛИАНСА, само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в ненеговите управителни и контролни органи или такива, възложени с решени е на тези органи.

Членовете на АЛИАНСА  са длъжни:

1. Да спазват разпоредбите на този Устав и изпълняват решенията на ръководните органи на АЛИАНСА .

2. Да участват в дейността на АЛИАНСА  и да работят за осъществя-ването на неговите цели.

3. Да издигат авторитета на АЛИАНСА  и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му или го злепоставят, и са несъвместими с високохуманните критерии и  морал  в работата по реализиране  целите и идеите на сдружението.

Членските права и задължения с изключение на имуществе-ните са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване.

Членовете на АЛИАНСА  могат да овластят трето лице да уп-ражнява техните права и да изпълнява задълженията им само след пис-мено уведомяване и съгласие на Управителния съвет . В тези случаи те но-сят отговорност за действията и поведението  на овластеното лице.